Ships Nostalgia banner

eikyu maru no. 52

  1. Eikyu Maru No. 52

    Eikyu Maru No. 52

    Built in 1967 by the Niigata Engineering Company for the Hamaya Fishing Company. 42,88 x 8 x 3,6 mtr.
Top