Ships Nostalgia banner

macdonough

  1. USS Macdonough

    USS Macdonough

    Closing to fuel from RFA Grey Rover. March 1984
  2. USS Macdonough

    USS Macdonough

    Closing to fuel fro RFA Grey Rover. North Atlantic March 1984
Top