Ships Nostalgia banner

port_botany hugli_spirit

  1. HUGLI SPIRIT

    HUGLI SPIRIT

    Bulk Chemicals Tanker Hugli Spirit on berth 2 Kurnell in Botany Bay. 25/6/11 DWT:46889 GT:29242 IMO:9283784 Flag: Bahamas
  2. HUGLI SPIRIT

    HUGLI SPIRIT

    Bulk chemicals carrier Hugli Spirit enters Botany Bay on route to berth 2 Kurnell. 20/1/11. DWT: 46889 GT: 29242 IMO: 9283784 Flag: Bahamas
Top