Ships Nostalgia banner

srtm

  1. Zhelyezniy potok

    Zhelyezniy potok

    Soviet SRTM combination vessel. 54,8 x 9,8 mtr.
Top