Ships Nostalgia banner
takatsuki maru
1-1 of 1 Results
  1. TAKATSUKI MARU

    Reefer ship,Seen at Genoa 1986.
1-1 of 1 Results
Top