Ships Nostalgia banner

vtoraya pyatiletka vtoraia piatiletka

  1. VTORAYA PYATILETKA

    VTORAYA PYATILETKA

    Soviet flag. Any details?
Top